บริการของเรา

ระบบผสมผสาน IPM

ระบบผสมผสาน IPM

IPM (Integrated Pest Management) คือ การวางแผนควบคุม ป้องกันและกำจัดปลวกและแมลงแบบผสมผสาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยมีหลักสำคัญ 3 ประการ คือ

กำจัดปลวก

มาตรฐานและวิธีการติดตั้งระบบท่อใ้ต้อาคารมาตรฐาน

  • การสำรวจและวางแผน : Survey & Planning
  • การควบคุมและป้องกัน : Prevention & Control
  • การติดตามและประเมินผล : Monitoring & Evaluation
  • นอกจากผู้ให้บริการจะต้องเลือกสรรวิธีการและสารป้องกันกำจัดที่เหมาะสมแล้ว
  • การให้ความร่วมมือของลูกค้าในเรื่องของการสุขาภิบาลที่ดี ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การป้องกันและกำจัดเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนและวิธีการป้องกันและกำจัดด้วยระบบผสมผสาน

หลังจากที่ได้มีการสำรวจและวางแผน และให้คำแนะนำแก่ลูกค้าแล้ว จึงเข้าสู่กระบวนการป้องกันและกำจัด ทั้งนี้ วิธีการจะแตกต่างกันออกไป ตามสภาพปัญหา ฯ

EVERSOR TERMITES (SOLUTION) กำจัดปลวก บริการกำจัดปลวก ตายยกรัง สำรวจฟรี! กรุงเทพและต่างจังหวัด
  • Name *
  • Phone *
  • E-mail *
  • Message