บริการของเรา

ระบบวางท่อ

ระบบวางท่อ

มาตรฐานและวิธีการติดตั้งระบบท่อใ้ต้อาคารมาตรฐาน

 • เลือกใช้ท่อ HDPE ขนาด 20 มม. PN 10 ความหนา 1.9 มม.
 • การติดตั้งหัวจ่ายน้ำยาแบบผีเสื้อ (Sprinkle) ระยะห่าง 50 เซนติเมตร/1 จุด
 • การติดตั้งแคมป์เหล็กรัดท่อ ระยะห่างไม่เกิน 80 เซนติเมตร / 1 จุด โดยยึดติดกับคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมด
 • การติดตั้งหัวจ่ายน้ำยาแบบผีเสื้อไม่เกิน 40 ตัวต่อ Loop
 • น้ำยาป้องกันปลวก เป็นน้ำยาเคมีของบริษัท ฯ ซึ่งมีให้เลือกใช้ 2 ชนิด คือ
  1. น้ำยาเคมี Maxxthor
  2. น้ำยาเคมี Agenda 25 EC
 • ปริมาณการใช้น้ำยา ดังนี้
  1. น้ำยาเคมี Maxxthor ใช้อัตราส่วน น้ำยา 250 cc / น้ำ 100 ลิตร
  2. น้ำยาเคมี Agenda 25 EC ใช้อัตราส่วน น้ำยา 1 ลิตร / น้ำ 100 ลิตร
  3. อัดน้ำยาลงดินทุกระยะ 1 เมตร ลึก 30 – 45 เซนติเมตร ภายในบริเวณคานคอดินทั้งหมด
  4. พรมน้ำยาให้ทั่วพื้นที่ในบริเวณคานคอดินและบริเวณคานทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง

วิธีการตรวจสอบ

 • ตรวจสอบท่อและหัวจ่าย โดยการอัดน้ำเปล่าเข้าเส้นท่อหลังจากเดินท่อเสร็จ
 • ตรวจสอบขนาดและตำแหน่งของหัวอัดน้ำยา

ขั้นตอนการเตรียมพื้นที่ให้พร้อมก่อนทำการติดตั้ง (หน้าที่ฝ่ายรับเหมา)

 • เก็บเศษขยะ , ตอไม้, เศษไม้, ไม้แบบ, ขอบปูน ฯลฯ
 • ทำการเดินท่อประปาภายในบ้านให้เสร็จเรียบร้อย (ถ้ามี)
 • ทำการปรับดินให้พร้อมสำหรับการเทพื้น
 • หากจะทำการขึ้นพื้นชั้น 2 ก่อนเทพื้นชั้นล่าง ต้องถอดไม้ค้ำยันชั้น 2 ออกแล้วทั้งหมด

อุปกรณ์สำหรับติดตั้งระบบท่อใต้อาคาร

 1. ท่อ HDPE
 2. แคมป์เหล็กรัดท่อ
 3. พุกเจาะปูน
 4. หัวจ่ายน้ำยาแบบผีเสื้อ

ลักษณะการติดตั้งระบบท่อใต้อาคาร

การติดตั้งแคมป์รัดท่อเข้ากับคานคอนกรีตเสริมเหล็ก

การวางระบบท่อใต้อาคารตาม Loop

ระยะห่างแคมป์รัดท่อและหัวจ่ายผีเสื้อ

การอัดน้ำยาลงใต้พื้นดิน

การพรมน้ำยาในช่องคานและคานคอดิน

EVERSOR TERMITES (SOLUTION) กำจัดปลวก บริการกำจัดปลวก ตายยกรัง สำรวจฟรี! กรุงเทพและต่างจังหวัด
 • Name *
 • Phone *
 • E-mail *
 • Message